Świadczenia pielęgnacyjne dla seniorów przyznawane w Niemczech (Pflegegeld)

Co to są świadczenia pielęgnacyjne ? 

Świadczenia pielęgnacyjne to wsparcie finansowe, przyznawane co miesiąc seniorom potrzebującym stałej opieki i pomocy w codziennych czynnościach. Dzięki świadczeniom przyznawanym przez państwo, seniorzy mają zapewnione wsparcie umożliwiające realizację wszystkich zdrowotnych celów i zaleceń.

Nazwy i wysokości świadczeń zależą od różnych czynników, takich jak np. sytuacja finansowa instytucji przyznającej dofinansowanie pielęgnacyjne.

Kto może się ubiegać o świadczenia ?

W zależności od rodzaju świadczenia pieniężnego różne osoby mogą się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny. W tym artykule skupimy się na tzw. Pflegegeld, które jest dostępne w Niemczech i przysługuje osobom starszym, schorowanym, które często potrzebują opieki całodobowej.

Dlaczego świadczenia pieniężne są tak ważne?

Pflegegeld to niezwykle istotne świadczenie pieniężne dla osób starszych. Dzięki nim senior może mieć pokrytą opiekę (szczególnie całodobową w miejscu zamieszkania) pielęgnację i pomoc w codziennym życiu, co istotnie poprawia komfort życia i ułatwia funkcjonowanie. Równie ważne jest zmniejszenie obciążenia budżetu domowego, zwłaszcza dla osób o niskich emeryturach lub dochodach.

Dla państw starzejących się takich jak Niemcy, świadczenia te stanowią istotny fundament.

Organ odpowiedzialny za Pflegegeld

Organ odpowiedzialny za przyznawanie Pflegegeld to głównie Pflegekasse, czyli fundusz opieki pielęgniarskiej, który jest częścią niemieckiego systemu ubezpieczenia opieki zdrowotnej.

Pflegekassen są zarządzane przez różne instytucje, takie jak kasy chorych (Krankenkassen) lub ubezpieczyciele prywatni. Osoby ubiegające się o Pflegegeld muszą zwrócić się do odpowiedniej Pflegekasse w zależności od swojego ubezpieczenia opieki zdrowotnej (publiczne lub prywatne).

Kryteria kwalifikacyjne oraz warunki przyznania i procedury

Kryteria kwalifikacyjne:

 • Potrzeba opieki: Osoba starająca się o Pflegegeld musi mieć trwałe lub długotrwałe potrzeby opieki, wynikające z problemów zdrowotnych, takich jak niepełnosprawność, choroba lub starość. Wymaga to określenia stopnia zależności od opieki.
 • Miejsce zamieszkania: Osoba ta musi mieszkać na stałe w Niemczech i być ubezpieczona w niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunki przyznania:

 • Stopień zależności: Pflegegeld jest przyznawane na podstawie stopnia zależności od opieki. Istnieją trzy stopnie opieki: Pflegegrad 1, Pflegegrad 2 i Pflegegrad 3 oraz wyższy. Pflegegrad 1 to najniższy poziom zależności, a Pflegegrad 5 to najwyższy.
 • Ocena przez niezależny zespół ekspertów: Aby uzyskać Pflegegeld, konieczne jest przeprowadzenie oceny przez niezależny zespół ekspertów, który określi stopień zależności osoby potrzebującej opieki. To zespół decyduje o przyznaniu odpowiedniego Pflegegrad.
 • Umowa opieki: Osoba, która ubiega się o Pflegegeld, musi mieć umowę opieki z osobą lub instytucją, która będzie świadczyć opiekę.

Procedury aplikacyjne:

 • Skontaktuj się z ubezpieczycielem zdrowotnym: Osoba zainteresowana Pflegegeld powinna skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym w Niemczech. Ubezpieczyciel pomoże w złożeniu wniosku i przeprowadzi niezbędne kroki.
 • Ocena przez zespół ekspertów: Po złożeniu wniosku o Pflegegeld, zespół ekspertów, który jest zazwyczaj związany z ubezpieczycielem zdrowotnym, przeprowadza ocenę stopnia zależności od opieki. Na podstawie wyników tej oceny zostaje przyznany odpowiedni Pflegegrad.
 • Wypłata Pflegegeld: Po przyznaniu Pflegegrad, senior otrzymuje Pflegegeld jako miesięczne świadczenie finansowe. Wysokość świadczenia zależy od Pflegegrad oraz innych czynników, takich jak rodzaj opieki i stopień zależności.
 • Regularna aktualizacja oceny: Stopień zależności od opieki jest cyklicznie oceniany, aby dostosować Pflegegrad do ewoluujących potrzeb opieki.

Warto również zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje Pflegegeld, w zależności od sytuacji osoby potrzebującej opieki i jej opiekuna. Warto więc skonsultować się z ubezpieczycielem zdrowotnym lub organem odpowiedzialnym za Pflegegeld w Niemczech, aby uzyskać dokładne informacje i pomoc w procesie aplikacyjnym.

Wysokości świadczeń 

Wysokość Pflegegeld w Niemczech zależy od wielu czynników, takich jak stopień opieki wymaganej przez osobę potrzebującą opieki, jej stan zdrowia i poziom zależności. Pflegegeld to rodzaj świadczenia przewidzianego dla osób zależnych, które są w stanie opieki lub opieki długoterminowej.

Oto ogólne informacje na temat Pflegegeld w Niemczech na podstawie aktualnego stanu wiedzy.

 • Pflegegeld dla dorosłych:
  • Pflegestufe (Stopień opieki) I: Około 316 euro miesięcznie.
  • Pflegestufe II: Około 545 euro miesięcznie.
  • Pflegestufe III: Około 728 euro miesięcznie.
 • Pflegegeld dla dzieci:
  • Pflegestufe (Stopień opieki) I: Około 316 euro miesięcznie.
  • Pflegestufe II: Około 545 euro miesięcznie.
  • Pflegestufe III: Około 728 euro miesięcznie.

Od stycznia 2017 roku Niemcy wprowadzili nowy system opieki długoterminowej (Pflegestärkungsgesetz II-PSG II), który zastąpił dotychczasowe Pflegestufen nowymi Pflegegraden. Nowy system ma na celu bardziej indywidualne określanie potrzeb opieki każdej osoby na podstawie skomplikowanych kryteriów.

Porównanie wysokości świadczeń z innymi krajami

Porównywanie wysokości świadczeń pielęgnacyjnych między krajami może być skomplikowane ze względu na różnice w systemach opieki zdrowotnej i socjalnej, a także różnice w kosztach życia. W niektórych krajach świadczenia pielęgnacyjne mogą być wyższe niż w innych, ale równocześnie koszty życia mogą być wyższe.

Podsumowanie 

Jak można zauważyć, Niemcy intensywnie wspierają seniorów. Istotne jest, że na bieżąco wprowadzają zmiany i rozbudowują system świadczeń, aby ten był jak najlepszy i spełniał wymagania wszystkich ajentów. Aby być na bieżąco z wszystkimi aktualnościami, najlepiej skonsultować się z odpowiednią instytucją i omówić wszelkie wątpliwości z seniorem oraz rodziną. Na koniec jako ciekawostka: Niemcy na początku 2024 roku mają w planach podnieść wszystkie świadczenia pielęgnacyjne o 5% co potwierdza wiele informacji na oficjalnych stronach Pflegekasse.

To top