PL: +48 576 966 500
DE: +48 536 866 041

REGULAMIN APLIKACJI
HRILY
(dalej jako „Regulamin”)

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Administratorem, właścicielem i Operatorem Aplikacji jest spółka HEADLOGIC sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Podwisłocze 2/99 B, 35-309 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000844300, NIP: 8133839622, REGON: 386201995, o kapitale zakładowym 5 000 zł.

2. Kontakt z Administratorem można uzyskać pod nr telefonu 530 248 264 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: hrily@hrily.com.
3. Regulamin ma zastosowanie do Aplikacji, w tym treści oraz Usług oferowanych przez Administratora.

4. W Regulaminie zostały określone bazowe rodzaje Usług oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania Umowy z Administratorem.

5. Użytkownicy Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Administratora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Aplikacji oraz dostępnych za jej pośrednictwem.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z Usług Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Administratora lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Administratora.

7. Aplikacja oraz Regulamin skierowane są wyłącznie do Przedsiębiorców.

§ 2
Definicje

Poprzez definicje zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

1. Agencja – Użytkownik będący Przedsiębiorcą korzystający z Aplikacji w celu gromadzenia oraz analizowania danych pracowników.

2. Aplikacja – aplikacja webowa Hrily, skierowana do branży HR oraz innych podmiotów mogących wykorzystać funkcjonalność Aplikacji w swojej działalności.

3. Cookies – pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji.

4. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5. Konto – indywidualny profil Agencji tworzony w Aplikacji podczas procesu rejestracji. Konto umożliwia korzystanie z Usług świadczonych w ramach Aplikacji.

6. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Aplikacji.

7. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

8. Przeglądarka – program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).

9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Agencją, której przedmiotem jest świadczenie Usług.

10. Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowników zgodnie z Regulaminem.

11. Użytkownicy – Agencje, osoby, którym Agencja udzieliła dostępu do konta, pracownicy lub pozostałe osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

§ 3
Rejestracja

1. Agencja w celu skorzystania z Aplikacji zobligowana jest do dokonania rejestracji. Rejestrując się w Aplikacji, Agencja tworzy Konto.

2. Agencja w celu dokonania rejestracji wypełnia formularz dostępny na stronie hrily.com/pl/rejestracja

3. W celu dokonania rejestracji Agencja podaje w formularzu następujące dane:1) imię i nazwisko i nazwę firmy,
2) telefon kontaktowy,
3) adres e-mail,
4) nr NIP.

4. Agencja zapoznaje się z treścią oświadczeń dołączonych do formularza (zgody) i akceptuje je.

5. Po uzupełnieniu formularza, o którym mowa w ust. 3, i zaakceptowaniu zgód, o których mowa w ust. 4, Agencja przesyła dane do Administratora. Administrator skontaktuje się z Agencją telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji mailowej celem weryfikacji podanych danych oraz założenia Konta.

6. Po zweryfikowaniu danych i założeniu konta, Administrator prześle Agencji wiadomość e-mail z linkiem do panelu logowania, loginem oraz instrukcją ustawienia pierwszego hasła do Konta.

7. W imieniu Agencji, rejestracji dokonuje osoba fizyczna uprawniona do jej reprezentacji.

8. Agencja po zalogowaniu do Konta może udzielić uprawnień do korzystania z Aplikacji w ramach Konta Agencji innym Użytkownikom poprzez skorzystanie z funkcji dodania nowego Użytkownika.

9. Agencja dokonując rejestracji oświadcza, że zapoznała się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

10. Z chwilą dokonania rejestracji zostaje zawarta Umowa pomiędzy Agencją a Administratorem o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

11. Dane, o których mowa w ustępach poprzednich, będą przez Administratora przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 4
Aplikacja

1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przy pomocy komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych, które wyposażone zostały w Przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla Użytkowników z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności, w przypadku gdy Aplikacja wykorzystywana jest przez Użytkownika na urządzeniu nie zapewniającym odpowiedniej kompatybilności z Aplikacją.

3. Aplikacja została zoptymalizowana do prawidłowej pracy w następujących Przeglądarkach internetowych:,
1) Internet Explorer,
2) Microsoft Edge,
3) Mozilla Firefox,
4) Google Chrome,
5) Opera,
6) Safari,
– w wersjach tych Przeglądarek aktualnych w okresie ostatnich 6 miesięcy.
4. Aplikacja wykorzystuje mechanizm plików „cookies”. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Aplikacji na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Aplikacji.

6. Sposób przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem mechanizmu plików „cookies” został określony w Polityce prywatności.

7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna tzn. aby informacje były przesyłane z zachowaniem zasad poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

8. Administrator wskazuje , iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni wziąć pod uwagę, że osoby nieuprawnione mogą podejmować próby pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

9. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Aplikacji, w szczególności inny wygląd Aplikacji (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników, dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Aplikacji i skontaktowanie się z Administratorem z wykorzystaniem adresu e-mail: hrily@hrily.com

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.

§ 5
Konto

1. Agencja dokonując skutecznej rejestracji, otrzymuje dostęp do Konta umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności Aplikacji.

2. Konto Agencji może zostać założone przez Przedsiębiorcę działającego w imieniu własnym lub osobę, która Przedsiębiorcę reprezentuje m.in. członka zarządu, prokurenta, pełnomocnika lub inne osoby wyznaczone w tym celu.

3. Osoba rejestrująca Konto Agencji, zaznaczając odpowiedni checkbox, składa oświadczenie, że przysługuje jej uprawnienie, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym.

4. Osoba rejestrująca Konto Agencji może udzielić dostępu do Konta innym Użytkownikom.

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust.4 powyżej, korzystanie z Konta podlega opłacie. Administrator uprawiony jest do usunięcia Konta, jeżeli Agencja w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął okres bezpłatnego korzystania z Konta, nie zdecydowała o przedłużeniu okresu korzystania z Konta w oparciu o warunki przewidziane w cenniku Aplikacji.

6. Agencja dokonując rejestracji Konta, a także korzystając z Aplikacji, powinna podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Agencja ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych podczas Rejestracji oraz korzystania z Aplikacji, w tym Danych Osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich, w tym Użytkowników, którym Agencja udzieliła dostępu do Konta. W przypadku podawania danych osób trzecich, Agencja oświadcza, że posiada stosowne umocowanie/zgodę tych osób na podanie tych danych, w tym Danych Osobowych.

7. W razie utraty hasła Agencja może skorzystać z opcji „wygeneruj nowe hasło” dostępnej w panelu logowania do Konta. Użycie opcji, o której mowa we wcześniejszym zdaniu, umożliwia skorzystanie z linka pozwalającego na utworzenie nowego hasła, a następnie zalogowanie się do Aplikacji.

8. Agencja może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, z poziomu panelu Aplikacji. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym i rezygnacją z Usług świadczonych przez Administratora za pomocą Aplikacji, jednak nie tworzy po stronie Administratora obowiązku zwrotu Agencji opłaty dokonanej z góry za cały okres obowiązywania Umowy.

9. Administrator zachowuje prawo do usunięcia Konta Agencji, w przypadku nieopłacenia należności z tytułu korzystania z Konta.

10. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania hasła do Konta Agencji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz do jego nieujawniania osobom trzecim.

11. Użytkownik akceptuje, iż Administrator będzie posiadał wgląd do podawanych w Aplikacji przez Użytkownika danych i informacji zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

§ 6
Usługi

1. Usługi skierowane są do branży HR oraz innych podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem Aplikacji w swojej działalności.

2. Użytkownicy mogą korzystać z modułów do gromadzenia informacji między innymi na temat stanowisk pracy, kandydatów do pracy, klientów, partnerów, ofert, projektów, zadań, dokumentów i rozliczeń.

3. Usługi umożliwiają Użytkownikowi między innymi zarządzanie informacjami gromadzonymi przez Agencję, poprzez wysyłanie i odbieranie informacji z systemów zewnętrznych (np. sms, mail etc.), które Agencja zintegruje ze swoim Kontem.

4. Usługi umożliwiają konfigurację modułów zawierających poszczególne dane zgodnie z potrzebami Użytkowników w ramach funkcjonalności zapewnianych przez Aplikację.

§ 7
Płatności

1. Korzystanie z Konta w Aplikacji podlega opłacie po upływie 14 – dniowego bezpłatnego okresu, o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu. W przypadku gdy Agencja nie uiści opłaty za korzystanie z Konta, Administratorowi przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.

2. Opłaty za korzystanie z Konta ustalane będą w oparciu o cennik przekazany Agencji przez Administratora przed upływem 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Konta.

3. Okres na jaki Konto zostanie aktywowane po upływie 14-dniowego bezpłatnego okresu korzystania z Konta, zależny jest od wysokości opłaty jaką wniosła Agencja zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust.2 powyżej.

4. Płatność dokonuje się na podstawie przesłanej faktury pro-forma, wybierając jeden spośród następujących sposobów płatności:
– płatność elektroniczna w formie przelewu;
– przekaz pocztowy.

§ 8
Reklamacja

1. Jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres e-mail: hrily@hrily.com

3. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w szczególności następujące informacje:
1) dane osoby zgłaszającej,
2) login Użytkownika,
3) nazwa Konta
4) data i godzina wystąpienia problemu,
5) markę oraz model urządzenia, na którym występują zgłaszane problemy.

4. Administrator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne najpóźniej w terminie 14 dni od jego otrzymania.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator dokona zmiany w Koncie w sposób, który przywróci funkcjonalność Aplikacji.

6. W odniesieniu do Umów płatnych okresowo – Administrator przedłuży czas dostępu Agencji do Aplikacji, o okres czasu w jakim Agencja tego dostępu była pozbawiona. Dla rozstrzygnięcia wątpliwości, Administrator oświadcza, że w przypadku uznania reklamacji Agencji za uzasadnioną, nie dokonuje rekompensat finansowych na rzecz Agencji.

§ 9
Odpowiedzialność Użytkownika i Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Aplikacji nieprawdziwych danych i informacji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe na skutek działań Użytkownika, w tym nieprawidłowego korzystania z Aplikacji oraz problemy powstałe na skutek wadliwości lub niekompatybilności sprzętu komputerowego lub Przeglądarki internetowej, z wykorzystaniem których Użytkownik korzysta z Aplikacji, a także działań Użytkownika sprzecznych z Regulaminem lub przepisami prawa.

3. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie, jednocześnie dokłada wszelkich starań aby zapewnić stałą dostępność wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędne i bezawaryjne działanie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi od Administratora, w szczególności koniecznością jego konserwacji, nienależytą jakością połączenia internetowego, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, bądź działaniem osób trzecich.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w Aplikacji przez osobę nieuprawnioną.

§ 10
Ochrona praw własności intelektualnej

1. Administratorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Administratora.

2. Wskazuje się w szczególności, iż:
1) ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana przez Użytkownika), a także wszelkie graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Aplikacji;
2) wszystkie elementy Aplikacji, w tym wykorzystane w niej idee i rozwiązania, stanowią know-how Administratora i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Administratora i jako takie podlegają ochronie w sposób przewidziany przepisami prawa;
3) zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania elementów Aplikacji i Usługi, w tym wykorzystywanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części.

§ 11
Program Partnerski

Administrator prowadzi program partnerski w celu współpracy z innymi podmiotami, którego celem jest pozyskanie nowych Użytkowników dla Aplikacji (dalej „Program Partnerski”). Ze szczegółami Programu Partnerskiego można zapoznać się na stronie https://hrily.com/pl/program-partnerski

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowe https://hrily.com/pl/polityka-prywatnosci

§ 13
Zmiana regulaminu

1. Administrator może zmienić Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej) lub technicznych (modernizacja Aplikacji, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji). Użytkownik będący Agencją zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika na 7 (siedem ) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje również w komunikacie wyświetlanym w Aplikacji, na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik będący Agencją powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres hrily@hrily.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Jeżeli Agencja przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptowała zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz inne dokumenty określone w Regulaminie, m.in. Polityka prywatności.

2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienie zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora i podlegają prawu polskiemu.

4. Regulamin obowiązuje od 06-07-2020 r.