Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI
HRILY
(dalej jako „Regulamin”)

§1
Definicje

Poprzez definicje zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

 1. Agencja – Użytkownik będący Przedsiębiorcą korzystający z Aplikacji w celu gromadzenia oraz analizowania danych pracowników.
 2. Aplikacja – aplikacja webowa Hrily, skierowana do branży HR oraz innych podmiotów mogących wykorzystać funkcjonalność Aplikacji w swojej działalności.
 3. Cookies – pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji.
 4. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Konto – indywidualny profil Agencji tworzony w Aplikacji podczas procesu rejestracji. Konto umożliwia korzystanie z Usług świadczonych w ramach Aplikacji.
 6. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Aplikacji.
 7. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Przeglądarka – program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Agencją, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 10. Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowników zgodnie z Regulaminem.
 11. Użytkownicy – Agencja oraz osoby, którym Agencja udzieliła dostępu do Konta, korzystające z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 12. Konsument– konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Aplikacji jest spółka HEADLOGIC sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Podwisłocze 2 lok. 99B, 35-309 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000844300, NIP: 8133839622, REGON: 386201995, o kapitale zakładowym 5 000 zł .
 2. Kontakt z Administratorem można uzyskać pod nr telefonu 530 248 264 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: hrily@hrily.com.
 3. Regulamin ma zastosowanie do Aplikacji, w tym treści oraz Usług oferowanych przez Administratora.
 4. W Regulaminie zostały określone bazowe rodzaje Usług oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania Umowy z Administratorem.
 5. Użytkownicy Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Administratora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Aplikacji oraz dostępnych za jej pośrednictwem.
 6. Administrator ma prawo zablokowania możliwości korzystania z Usług Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Administratora lub innych Użytkowników.
 7. Aplikacja oraz Regulamin skierowane są wyłącznie do Przedsiębiorców – podmiotów, które za pomocą Aplikacji dokonywać będą czynności związanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§3
Rejestracja

 1. Agencja w celu skorzystania z Aplikacji zobligowana jest do dokonania rejestracji. Rejestrując się w Aplikacji, Agencja tworzy Konto.
 2. Agencja w celu dokonania rejestracji wypełnia formularz dostępny na stronie hrily.com/pl/rejestracja
 3. W celu dokonania rejestracji Agencja podaje w formularzu następujące dane:
  1)imię i nazwisko i nazwę firmy,
  2) telefon kontaktowy,
  3) adres e-mail,
  4) NIP.
 4. Agencja zapoznaje się z treścią oświadczeń dołączonych do formularza (zgody) i akceptuje je.
 5. Po uzupełnieniu formularza, o którym mowa w ust. 3, i zaakceptowaniu zgód, o których mowa w ust. 4, Agencja przesyła dane do Administratora. Administrator skontaktuje się z Agencją telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji mailowej celem weryfikacji podanych danych oraz założenia Konta.
 6. Po zweryfikowaniu danych i założeniu Konta, Administrator prześle Agencji wiadomość e-mail z linkiem do panelu logowania, loginem oraz instrukcją ustawienia pierwszego hasła do Konta.
 7. W imieniu Agencji, rejestracji dokonuje osoba fizyczna uprawniona do jej reprezentacji. Prawidłowa rejestracja w Aplikacji może wymagać także złożenia oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej i możliwości zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań oraz nabywaniu praw.
 8. Agencja po zalogowaniu do Konta może udzielić uprawnień do korzystania z Aplikacji w ramach Konta Agencji innym Użytkownikom poprzez skorzystanie z funkcji dodania nowego Użytkownika.
 9. Agencja dokonując rejestracji oświadcza, że zapoznała się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 10. Z chwilą dokonania rejestracji zostaje zawarta Umowa pomiędzy Agencją a Administratorem o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 11. Dane, o których mowa w ustępach poprzednich, będą przez Administratora przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

§4
Aplikacja

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przy pomocy komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych, które wyposażone zostały w Przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla Użytkowników z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności, w przypadku gdy Aplikacja wykorzystywana jest przez Użytkownika na urządzeniu nie zapewniającym odpowiedniej kompatybilności z Aplikacją.
 3. Aplikacja została zoptymalizowana do prawidłowej pracy w następujących Przeglądarkach internetowych:
  1)Internet Explorer,
  2) Microsoft Edge,
  3) Mozilla Firefox,
  4) Google Chrome,
  5) Opera,
  6) Safari,
  – w wersjach tych Przeglądarek aktualnych w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 4. Aplikacja wykorzystuje mechanizm plików „cookies”. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Aplikacji na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Aplikacji.
 6. Sposób przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem mechanizmu plików „cookies” został określony w Polityce prywatności.
 7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna tzn. aby informacje były przesyłane z zachowaniem zasad poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 8. Administrator wskazuje , iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni wziąć pod uwagę, że osoby nieuprawnione mogą podejmować próby pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 9. Zakazane jest, w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanie przez Agencję oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

1) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;

2) zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

3) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

4) zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

5) zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

6) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Administratora, Agencji, Użytkowników lub innych osób trzecich;

7) dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

8) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

9) przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Aplikację lub ww. system płatności online w jakikolwiek inny sposób;

10) zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Aplikacji;

11) zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt 1) do pkt 10) powyżej.

 1. W przypadku umieszczania w Aplikacji treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Administrator upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 3. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Aplikacji, w szczególności inny wygląd Aplikacji (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników, dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Aplikacji i skontaktowanie się z Administratorem z wykorzystaniem adresu e-mail: hrily@hrily.com

§5
Konto

 1. Agencja dokonując skutecznej rejestracji, otrzymuje dostęp do Konta umożliwiający wykorzystanie funkcjonalności Aplikacji.
 2. Konto Agencji może zostać założone przez Przedsiębiorcę działającego w imieniu własnym lub osobę, która Przedsiębiorcę reprezentuje m.in. członka zarządu, prokurenta, pełnomocnika lub inne osoby wyznaczone w tym celu.
 3. Osoba rejestrująca Konto Agencji, zaznaczając odpowiedni checkbox, składa oświadczenie, że przysługuje jej uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Osoba rejestrująca Konto Agencji może udzielić dostępu do Konta innym Użytkownikom.
 5. Administrator może zdecydować o możliwości bezpłatnego korzystania przez Agencję z Aplikacji przez określony czas po pierwszym założeniu Konta przez Agencję (okres próbny). Po upływie okresu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, korzystanie z Konta podlega opłacie. Administrator uprawiony jest do usunięcia Konta Agencji po upływie okresu próbnego, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia, jeżeli Agencja nie zdecydowała o przedłużeniu okresu korzystania z Konta w oparciu o warunki przewidziane w cenniku Aplikacji.
 6. Agencja dokonując rejestracji Konta, a także korzystając z Aplikacji, powinna podać dane prawdziwe, aktualne, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Agencja ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych podczas Rejestracji oraz korzystania z Aplikacji, w tym Danych Osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich, w tym Użytkowników, którym Agencja udzieliła dostępu do Konta. W przypadku podawania danych osób trzecich, Agencja oświadcza, że działa w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, w tym posiada stosowne umocowanie lub zgodę tych osób na podanie i dalsze przetwarzanie tych danych (w tym Danych Osobowych) przez Administratora.
 7. W razie utraty hasła Agencja może skorzystać z opcji „wygeneruj nowe hasło” dostępnej w panelu logowania do Konta. Użycie opcji, o której mowa we wcześniejszym zdaniu, umożliwia skorzystanie z linka pozwalającego na utworzenie nowego hasła, a następnie zalogowanie się do Aplikacji.
 8. Agencja może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, z poziomu panelu Aplikacji. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym i rezygnacją z Usług świadczonych przez Administratora za pomocą Aplikacji, jednak nie tworzy po stronie Administratora obowiązku zwrotu Agencji opłaty dokonanej z góry za cały okres obowiązywania Umowy. W razie zakończenia Umowy na jakiejkolwiek podstawie, Agencji nie przysługuje prawo żądania odszkodowania. Agencji nie przysługuje też roszczenie o naprawienie szkody nawet w wypadku, gdyby rozwiązanie Umowy o przez Administratora nastąpiło bez ważnego powodu.
 9. Administrator zachowuje prawo do usunięcia Konta Agencji, w przypadku nieopłacenia należności z tytułu korzystania z Konta.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania hasła do Konta Agencji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz do jego nieujawniania osobom trzecim.
 11. Użytkownik akceptuje, iż Administrator będzie posiadał wgląd do podawanych w Aplikacji przez Użytkownika danych i informacji zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
 12. Agencji będącej przedsiębiorcą na prawach konsumenta (tj. zgodnie z art. 385[5] Kodeksu cywilnego – osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej: „Przedsiębiorca na prawach konsumenta”) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia (zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 13. W przypadku zrealizowania przez Agencję będącą Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy Administrator zwróci Agencji będącej Przedsiębiorcą na prawach konsumenta dokonane płatności niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Agencji będącej Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyła Agencja będąca Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Agencja będąca Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.
 14. Odstąpienie może być dokonane poprzez skierowanie przez Agencję będącą Przedsiębiorcą na prawach konsumenta do Administratora oświadczenia drogą mailową na adres: hrily@hrily.com lub pisemnie na adres Administratora. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest wysłanie z Agencję będącą Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oświadczenia przed jego upływem na którykolwiek z adresów wskazanych w poprzednim zdaniu. Agencja będącą Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 15. W przypadku Agencji będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Administrator może weryfikować czy Umowa zawierana przez Agencję będącą Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez danego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Administrator może zwrócić się w tym celu do Agencji będącej Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o dostarczenie informacji lub materiałów umożliwiających weryfikację powiązania zawieranej Umowy z branżą i specjalizacją Agencji będącej Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 16. Administrator informuje, że prawo odstąpienia nie przysługuje Agencjom będącym Przedsiębiorcami na prawach konsumenta w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§6
Usługi

 1. Usługi skierowane są do branży HR oraz innych podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem Aplikacji w swojej działalności.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z modułów do gromadzenia informacji między innymi na temat stanowisk pracy, kandydatów do pracy, klientów, partnerów, ofert, projektów, zadań, dokumentów i rozliczeń.
 3. Usługi umożliwiają Użytkownikowi między innymi zarządzanie informacjami gromadzonymi przez Agencję, poprzez wysyłanie i odbieranie informacji z systemów zewnętrznych (np. sms, mail etc.), które Agencja zintegruje ze swoim Kontem.
 4. Usługi umożliwiają konfigurację modułów zawierających poszczególne dane zgodnie z potrzebami Użytkowników w ramach funkcjonalności zapewnianych przez Aplikację.

§7
Płatności

 1. Korzystanie z Konta w Aplikacji podlega opłacie po upływie 7 – dniowego bezpłatnego okresu, o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu. W przypadku gdy Agencja nie uiści opłaty za korzystanie z Konta, Administratorowi przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 2. Opłaty za korzystanie z Konta ustalane będą w oparciu o cennik przekazany Agencji przez Administratora przed upływem 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Konta.
 3. Okres na jaki Konto zostanie aktywowane po upływie 14-dniowego bezpłatnego okresu korzystania z Konta, zależny jest od wysokości opłaty jaką wniosła Agencja zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust.2 powyżej.
 4. Płatność dokonuje się na podstawie przesłanej faktury pro-forma, wybierając jeden spośród następujących sposobów płatności:
  – płatność elektroniczna w formie przelewu;
  – przekaz pocztowy.

§8
Reklamacja

 1. Jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres e-mail: hrily@hrily.com
 3. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w szczególności następujące informacje:
  1)dane osoby zgłaszającej,
  2) login Użytkownika,
  3) nazwa Konta
  4) data i godzina wystąpienia problemu,
  5) markę oraz model urządzenia, na którym występują zgłaszane problemy.
 4. Administrator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne najpóźniej w terminie 14 dni od jego otrzymania. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego Administrator może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator dokona zmiany w Koncie w sposób, który przywróci funkcjonalność Aplikacji.
 6. W odniesieniu do Umów płatnych okresowo – Administrator przedłuży czas dostępu Agencji do Aplikacji, o okres w jakim Agencja tego dostępu była pozbawiona. W przypadku uznania reklamacji Agencji za uzasadnioną, Administrator nie dokonuje rekompensat finansowych na rzecz Agencji.
 7. Administrator informuje o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla osób dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług.

§9
Odpowiedzialność Użytkownika i Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Aplikacji nieprawdziwych danych i informacji.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe na skutek działań Użytkownika, w tym nieprawidłowego korzystania z Aplikacji oraz problemy powstałe na skutek wadliwości lub niekompatybilności sprzętu komputerowego lub Przeglądarki internetowej, z wykorzystaniem których Użytkownik korzysta z Aplikacji, a także działań Użytkownika sprzecznych z Regulaminem lub przepisami prawa.
 3. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie, jednocześnie dokłada wszelkich starań aby zapewnić stałą dostępność wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędne i bezawaryjne działanie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi od Administratora, w szczególności koniecznością jego konserwacji, nienależytą jakością połączenia internetowego, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, bądź działaniem osób trzecich.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w Aplikacji przez osobę nieuprawnioną.
 7. Niezależnie od faktu, że Regulamin ma zastosowanie jedynie do osób, które korzystają z Aplikacji w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową, dla uniknięcia wątpliwości, Administrator wskazuje, że ograniczenia odpowiedzialności Administratora wskazane w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do Przedsiębiorców na prawach konsumentów w rozumieniu art. 385[5] Kodeksu cywilnego.

§10
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Administratorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Administratora. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Aplikacji tekstów (także Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Administratora jest zabronione
 2. Wskazuje się w szczególności, iż:
  1)ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana przez Użytkownika), a także wszelkie graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Aplikacji;
  2) wszystkie elementy Aplikacji, w tym wykorzystane w niej idee i rozwiązania, stanowią know-how Administratora i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Administratora i jako takie podlegają ochronie w sposób przewidziany przepisami prawa;
  3) zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania elementów Aplikacji i Usługi, w tym wykorzystywanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części.

§11
Program Partnerski

Administrator prowadzi program partnerski w celu współpracy z innymi podmiotami, którego celem jest pozyskanie nowych Użytkowników dla Aplikacji (dalej „Program Partnerski”). Ze szczegółami Programu Partnerskiego można zapoznać się na stronie https://hrily.com/pl/program-partnerski

§12
Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowe https://hrily.com/pl/polityka-prywatnosci

§13
Zmiana regulaminu

 1. Administrator może zmienić Regulamin, w tym z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej) lub technicznych (modernizacja Aplikacji, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji).
 2. Agencja zostanie poinformowana o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na co najmniej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. W tym czasie Agencja powinna dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres hrily@hrily.com.
 4. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Jeżeli Agencja przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zaakceptowała zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

§14
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne dokumenty określone w Regulaminie, m.in. Polityka prywatności. W przypadku Agencji będących Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienie zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora i podlegają prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora i podlegają prawu polskiemu. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Agencji będącej Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przysługujących jej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają regulacje korzystniejsze dla Agencji będącej Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 5. Administratora nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administratora zobowiązana jest do nie naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz nie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 6. Regulamin obowiązuje od 22-11-2021 r.
To top