Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu Hrily

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez HEADLOGIC Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Podwisłocze 2/99 B, 35-309 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000844300, NIP: 8133839622, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, (dalej jako „Administrator”), Danych Osobowych osób korzystających z Aplikacji o nazwie: Hrily dostępnej pod adresem: hrily.com (dalej jako „Aplikacja”).
Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Każdy z Użytkowników korzystający z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji, w tym z newslettera, jak również przystępujący do Programu Partnerskiego, akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni Dane Osobowe. Jeżeli Użytkownik odmówi przekazania Administratorowi określonych Danych Osobowych, wówczas nie będzie możliwe zawarcie Umowy z Administratorem, jak również Administrator nie będzie mógł zapewnić Użytkownikowi oferowanych przez niego Usług. Terminom niewymienionym w słowniczku pojęć a pisanym z użyciem dużej litery, przypisano znaczenie określone w Regulaminie.

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

1) Agencja – Użytkownik będący Przedsiębiorcą, korzystający z Aplikacji w celu gromadzenia oraz analizowania danych Pracowników.
2) Aplikacja – aplikacja webowa Hrily, skierowana do branży HR oraz innych podmiotów mogących wykorzystać funkcjonalność Aplikacji w swojej działalności.
3) Cookies – pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
4) Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
5) Konto – indywidualny profil Agencji tworzony w Aplikacji podczas procesu rejestracji. Konto umożliwia korzystanie z Usług świadczonych w ramach Aplikacji.
6) Państwo trzecie – państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7) Profilowanie – każda forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
8) Przeglądarka – program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).
9) Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
10) Przetwarzanie – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
11) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Agencją, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
12) Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowników zgodnie z Regulaminem.
13) Regulamin – regulamin świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
14) Użytkownicy – Agencje, osoby, którym Agencja udzieliła dostępu do konta, pracownicy lub pozostałe osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

II. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W APLIKACJI

1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane Osobowe podczas korzystania z Aplikacji, wypełniania formularzy dostępnych w Aplikacji (umożliwiających m.in rejestrację), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących Aplikacji. Ponadto Administrator może uzyskiwać Dane Osobowe m.in. od partnerów biznesowych.

2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
1) wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym Agencją a Administratorem Umowy lub dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również przekazywania Użytkownikowi będącemu Agencją informacji o zamawianych przez niego Usługach, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań Umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Umowami (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy;
2) analitycznym i statystycznym, w tym do badania satysfakcji Użytkowników (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania Umowy) – gdy Administrator utraci tę podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte;
3) umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji, co wiąże się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym Agencją a Administratorem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
4) zapewnienia realizacji przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Regulaminem Aplikacji oraz niniejszą Polityką, co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań Umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z Umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
5) przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług oraz aktualności o promocjach, nowych dostępnych funkcjonalnościach Aplikacji – przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;
6) zarządzania Aplikacją oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Aplikacji – podstawę przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych Usług, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
7) doskonalenia Aplikacji oraz świadczonych Usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzysta z Aplikacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
8) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji Aplikacji, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań Umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), oraz w niektórych sytuacjach będzie lub może odbywać się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, zaś w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia;
9) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), jak również prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
10) wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
11) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej [art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne] dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji handlowych dotyczących Administratora i jego partnerów.

Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika:
1) w przypadku rejestracji Konta Agencji (Użytkownika posiadającego status Przedsiębiorcy:
a) nazwę firmy,
b) numer NIP
c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.

2) w przypadku rejestracji do Programu Partnerskiego Użytkownika posiadającego status Przedsiębiorcy:
– nazwę firmy,
– numer NIP,
– osobę upoważnioną do reprezentacji,
– adres e-mail,
– numer telefonu
3) dane konieczne do wystawienia faktury,
– nazwa firmy,
– numer NIP,
– adres siedziby,
4) w przypadku zamówienia Usługi newslettera:
a) imię,
b) adres e-mail,
c) kraj
5) zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji Użytkownika z Administratorem i/lub innymi Użytkownikami
6) dane dotyczące odwiedzin Aplikacji oraz zasobów, z których Użytkownik korzysta;
7) odpowiedzi udzielane na jakiekolwiek ankiety lub kwestionariusze, dotyczące realizowanych Usług (dane te mogą być wykorzystywane dla celów analiz, w tym dotyczących zachowań Użytkowników);
8) dane oraz informacje, których udzielenia Administrator może wymagać od Użytkownika w razie zgłaszania problemów dotyczących korzystania z Aplikacji.

4. W odniesieniu do Danych Osobowych dotyczących odwiedzin Aplikacji przez Użytkownika, Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika), pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usług. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której wybrany został link prowadzący do Aplikacji, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora w szczególności za pośrednictwem plików cookies.

5. Administrator nie przechowuje danych poufnych takich jak numery kart kredytowych Użytkowników czy danych dostępu do konta bankowego.

6. Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwia zawarcie Umowy oraz korzystanie z Usług. 7. W związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom:
1) partnerom biznesowym Administratora,
2) usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, IT, płatności, narzędzi analitycznych, usług księgowych),
3) osobom współpracującym z Administratorem w ramach Aplikacji, na podstawie wydanych upoważnień,
4) organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa).

8. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:
1) jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego,
2) jest to konieczne do realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
3) jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usług;
4) jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych;
5) wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
6) jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z ewentualnie toczącym się procesem;7) nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa;

9. Mając na uwadze zakres działalności Administratora, może zdarzyć się, że usługodawcy Administratora np. w zakresie obsługi serwerów, hostingu, software, narzędzi analitycznych, będą zlokalizowani na terenie Państwa trzeciego, wówczas Dane Osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w takim przypadku wszystkie transfery Danych Osobowych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Przekazanie Danych Osobowych przez Administratora może nastąpić również w przypadku zamówienia przez Użytkownika Usługi wymagającej przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego, w tym skorzystania z dostępnej opcji wskazania serwerów, na których mają być przetwarzanie Dane Osobowe. W tym wypadku podstawą przekazania Danych Osobowych może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Z kolei w przypadku przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – Administrator stosował będzie odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO – tj. w szczególności standardowe klauzule umowne, wskazane w ust.9 powyżej. W sytuacji niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia przez Administratora odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Dane Osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyrażonej przez Użytkownika wyraźnej zgody.

11. W sytuacji przekazywania danych osobowych do podmiotu znajdującego się w Państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) każdy przypadek przekazania Danych Osobowych będzie rejestrowany w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informatorów lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Użytkownika lub przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam).

13. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę poprzez przekazanie informacji mailowej na adres: hriy@hrily.com

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane Osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach Cookies lub innych technologii. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Aplikacji, treść profilu konkretnego Użytkownika, proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Aplikacji. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie II Polityki.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Aplikacji, a także dokonać oceny osobistych preferencji Użytkowników. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidulanych zachowań Użytkowników.

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:
1) prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
2) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;
3) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta w Aplikacji (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych);
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:
1) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;
2) prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

2. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VII „Dane Kontaktowe”.

V. PLIKI COOKIES

1. Aplikacja korzysta z informacji zawartych w plikach Cookies.
2. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:
1) umożliwienia Użytkownikom nawigacji w Aplikacji i korzystania z jej funkcjonalności,
2) identyfikacji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Aplikacji,
3) utrzymania sesji Użytkownika,
4) ustalenia liczby osób korzystających z Aplikacji oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej,
5) prowadzenie działań marketingowych (przesyłanie reklam i informacji),
6) zapamiętywania danych logowania w Aplikacji,
7) dostosowywania zawartości i treści Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dostosowanie układu strony Aplikacji),
8) prowadzenia anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Aplikacji,
9) ustalenia źródła pochodzenia Użytkownika w Aplikacji,

3. W ramach Aplikacji stosowane są następujące rodzaje Cookies:
1) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia;
2) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia.
3) Cookies niezbędne do korzystania z Google Analytics – w celu analizy zachowania Użytkownika odwiedzającego stronę Aplikacji oraz źródła ruchu na stronie Aplikacji.
4) Cookies niezbędne do korzystania z Google Search Console – w celu analizy haseł wpisywanych przez Użytkowników w wyszukiwarce Google.
5) Cookies niezbędne do korzystania z Google Ads – w celu wyświetlanie reklam Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę Hrily.com

4. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji. Pliki Cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych powinny być dostępne w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) przeglądarki internetowej.

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.
W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

1) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
2)aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
3) dostęp do indywidualnego Konta w Aplikacji jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie jako tzw. hashe;
4) certyfikat SSL.

VII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:
e-mail: hrily@hrily.com
telefon: +48 530 248 264

VIII. PROGRAMY PARTNERSKIE I PRZEKIEROWANIA

Aplikacja zawiera przekierowania (linki) do stron internetowych partnerów biznesowych Administratora. W przypadku przekierowania Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności danego partnera biznesowego. W wyniku takiego przekierowania Administrator nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika, a podmiotem przetwarzającym będzie administrator strony, na którą Użytkownik został przekierowany, na warunkach określonych w jego polityce prywatności.

IX. NEWSLETTER

1. Do wysyłki newslettera wykorzystywany jest podany przez Użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera.

2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres hrily@hrily.com lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych.

To top